Pokyny k ročníku 2022/23 -přihlášky, startovné, evidenční seznamy

Aktuálně je již v Registru ČAST nastavena nová sezóna 2022-23, takže oddíly již můžou zadávat přihlášky družstev a nové evidenční seznamy. POZOR: PLATBY (přihlášky, EP, převody a přechody) PROVEĎTE ALE AŽ V ČERVNU! Současně také od 15.5.2022 začal běžet přestupní termín (kromě střídavého startu).

1) Přihlášky a startovné

Prosím všechny oddíly, aby svá družstva s právem účasti (v příloze) přihlašovaly do krajských soutěží 2022-23 v termínu do 17.6.2022 výhradně přes Registr ČAST. V přihlášce je nutné vyplnit i nepovinná pole “Hrací den a hodina” a případně “Požadavky k STK”. V soutěžním ročníku 2022-23 oddíly hradí vklady (startovné) za svá družstva v krajských soutěžích a to ve výši: Divize (muži) – 1.000,- Kč, KP1 – 800,- Kč, KP2 – 600,- Kč, Divize žen – 300,- Kč a 1.stupeň ČP – 100,- Kč. Částky startovného oddíly uhradí na účet KSST ÚK č.: 203755243/0600 pod var.symbolem 34xxxxxx07 (xxxxxx -6-místné EČO oddílu) v termínu do 17.6.2022.

Ve stejném termínu mohou oddíly žádat o převod místa v soutěži nebo o přechod družstva pod jiný oddíl (dle čl.313.02 a 313.01 SŘ). Částku 1.000,- Kč za případný převod místa v soutěži zašle žádající oddíl na účet KSST ÚK č.: 203755243/0600 pod var.symbolem 34xxxxxx17 (do poznámky pro příjemce uvést “převod místa v soutěži”) do 17.6.2022.
Na pozdní přihlášky do soutěží nebo žádosti o převod místa v soutěži a přechod družstva nebude brán ohled.

2) Evidenční seznamy

Dle SŘ oddíly vytvoří evidenční seznamy v termínu do 15.6.2022. Ve stejném termínu oddíly uhradí evidenční poplatky za své členy ve výši – 300,- Kč za dospělého, 150,- Kč za mládež a 30,- Kč za ostatního člena. Oddíly s družstvem v ligových soutěžích uhradí evidenční poplatky za své členy na účet KSST ÚK č.: 203755243/0600 (nikoliv na účet ČAST). Ostatní oddíly s účastí družstva nejvýše v krajské soutěži (vyjma Českého poháru) uhradí evidenční poplatky také na účet KSST ÚK. Prosím všechny oddíly, aby dodržely při platbě evidenčních poplatků formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-01 (34xxxxxx01).

Prosím všechny oddíly, aby platby vztahující se k sezóně 2022-23, zasílaly na účet KSST ÚK až po datu 1.6.2022. Děkuji za spolupráci.