Delegace vrchních rozhodčích v divizi

Od letoška nám správce registru umožnil prezentovat delegace vrchních rozhodčích také přímo ve STISU v rozpisu utkání soutěže divize. Delegace je možná pouze u rozhodčích s licencí B nebo K. Rozhodčím s licencí C, kteří byli delegováni, byla krajským svazem přidělena licence K se stejnou platností podle licence C.

Pokud by mělo dojít ke změně delegace, je zapotřebí, aby to příslušné družstvo nebo rozhodčí nahlásil v dostatečném předstihu vedoucímu soutěže. Pokud by utkání vedl jiný než nominovaný rozhodčí (V – vrchní, N – náhradní) a změna nebyla nahlášena v dostatečném předstihu, bude skutečnost posuzována jako porušení bodu 14a a postupováno dle bodu 17 – 1f Rozpisu soutěží. Družstva, která mají nastaveno: “zajišťuje domácí klub”, při absenci rozhodčího (V) nahlašují změnu vždy.