STANOVY SPOLKU

 

Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje (KSSTÚK), z.s.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Základní ustanovení

 

1)   KSSTÚK, o.s. byl ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. zaregistrován dne 11.7.2011 MV ČR, přiděleno IČO 22883321. S účinností zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ), tedy od 1.1.2014, je považován za spolek a od tohoto data je spolkem zapsaným  ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 7739  vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

2)   Spolek Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které provozují stolní tenis, organizační a zájmovou činnost.

 

3)   Sídlo spolku: Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje, z.s., Meruňková 2851/11, 400 11 Ústí nad Labem.

 

4)   Spolek působí na území Ústeckého kraje, vymezeném hranicemi okresů  Louny, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice.

 

Poslání spolku

 

1)   Základním posláním spolku je:

a)       organizovat, řídit a propagovat stolní tenis na území Ústeckého kraje, za účelem jeho soustavného rozvoje a přípravy aktivních hráčů.

b)   organizovat a řídit soutěže ve stolním tenisu dospělých a mládeže na území Ústeckého kraje

c)   organizovat soustředění pro mládež

d)   organizovat a řídit přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků

e)   metodicky a organizačně pomáhat zdravotně postiženým sportovcům

f)    zajišťovat propagaci stolního tenisu v hromadných sdělovacích prostředcích

 

ČÁST DRUHÁ

 

Zásady členství ve spolku

 

1)   Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho posláním. O přijetí za člena rozhoduje spolek, který si stanoví podmínky, práva i povinnosti člena.

 

2) Tělovýchovné jednoty, oddíly, kluby a regionální svazy sdružené ve spolku jako právnické osoby, jsou kolektivním členem spolku.

 

3)   Členství zaniká:

a)   zánikem spolku

b)       vystoupením nebo zánikem některého z členů

c)   vyloučením


ČÁST TŘETÍ

 

Orgány spolku

 

1)        Orgány spolku jsou:

a)        Konference

b)        Výkonný výbor (dále VV) – statutární orgán

c)        Kontrolní komise

d)        Odborné komise

 

2)        Nejvyšším orgánem spolku je konference. Tato je složená z:

a)    Zástupců všech sdružených regionálních svazů, vždy min. jeden za regionální svaz

b)    Výkonného výboru

c)    Zástupců všech sdružených oddílu a klubů, jejichž družstva hrají soutěže organizované

       spolkem nebo vyšší, vždy nejméně jeden za oddíl nebo klub.

 

3)        Konference se účastní s hlasem poradním členové odborných komisí spolku, zástupci České asociace stolního tenisu (dále ČAST) a pozvaní hosté

 

4)        Konference zejména:

a)    projednává zprávu o činnosti a plnění rozpočtu za uplynulou sezónu

b)    schvaluje rozpočet spolku na další sezónu

c)    volí jednotlivé členy VV

d)    volí 3 člennou kontrolní komisi, která ze svého středu volí předsedu kontrolní komise

e)    volí delegáta na konferenci ČAST

f)     rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku

g)   rozhoduje o změnách Soutěžního řádu stolního tenisu, které jsou v pravomoci spolku

 

5)        Konference schvaluje a volí nadpoloviční většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Jednání konference se řídí jednacím řádem (programem) schváleným po zahájení konference.

 

6)        Konferenci spolku svolává Výkonný výbor jedenkrát za rok. O jejím svolání informuje sdružené okresy (regionální svazy) nejpozději měsíc předem.

 

7)        Mimořádnou konferenci spolku je Výkonný výbor  povinen svolat, pokud o to požádá nejméně polovina regionálních svazů nebo více než 50% členů VV nebo při odstoupení více než 50% členů VV. Výkonný výbor je povinen uskutečnit mimořádnou konferenci do 30 dnů ode dne, kdy byla splněna podmínka k jejímu svolání.

 

8)        Proti usnesení konference a spolku je možno při porušení stanov, směrnic a rozhodnutí orgánů ČAST požádat o mimořádnou revizi k ČAST.

 

9)        Výkonným orgánem konference je VV spolku, který zajišťuje plnění úkolů z konference v období mezi jednotlivými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou v pravomoci konference.

 

10)    Členové Výkonného výboru spolku jsou voleni na čtyřleté funkční období. Každé následující konferenci přísluší právo odvolat jakéhokoliv člena a do uvolněné funkce zvolit člena nového. Volba proběhne i při odstoupení člena VV na konferenci. Průběh voleb se řídí volebním řádem, schváleným po zahájení konference.

 

11)    V případě ukončení činnosti ve Výkonném výboru spolku některého z jeho členů v průběhu mezi konferencemi, navrhne kooptaci nového člena předseda. Při odstoupení předsedy navrhne nového člena místopředseda. Kooptace je možná v maximálním počtu poloviny členů schváleného týmu. Kooptace podléhá dodatečnému schválení na nejbližší konferenci. Výkonný výbor volí  své členy do jednotlivých funkcí.

 

12)    Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, hospodáře a 4 dalších členů. Každý z těchto čtyř členů je pověřen řízením odborného úseku. Jedná se o tyto funkce: předseda sportovně technické komise (STK), předseda komise mládeže (KM), předseda trenérsko metodické komise a komise rozhodčích (TMK) a vedoucí soutěží. Hospodář zastává současně funkci sekretáře.

 

13)    Schůze Výkonného výboru je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (v případě jeho nepřítomnosti hlas člena Výkonného výboru pověřeného řízením zasedání).

 

14)    V případe nutnosti okamžitého rozhodnutí mezi schůzemi Výkonného výboru, může Výkonný výbor použít formu tzv. korespondenčního hlasování (usnesení per rollam) a to písemným, faxovým, nebo elektronickým dotazem u všech členů Výkonného výboru. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou členů. Výsledek hlasování per rollam se archivuje.

 

15)    Spolek

a)   dbá na dodržování Stanov ČAST a Soutěžního řádu stolního tenisu ČAST v rámci soutěží zastřešovaných ČAST.

b)   jako odvolací orgán rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí komise

c)   jako orgán 1. instance řeší a rozhoduje spory mezi regionálními svazy na území své působnosti a spory mezi oddíly, pokud se sporná záležitost týká soutěží řízených spolkem

d)   provádí registraci členů ČAST podle Registračního řádu ČAST, je oprávněn nakládat s daty členů podle zákona

e)   má právo vyslat svého zástupce na konference regionálních svazů

 

16)    Členové Výkonného výboru spolku jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu stolního tenisu.

 

17)    Členové Výkonného výboru spolku jsou povinni se účastnit jednání a aktivně se podílet na práci Výkonného výboru spolku.

 

18)    Spolek pro zajištění činnosti v rámci své struktury a řízení odborných úseku zřizuje odborné       komise. Zásady řízení odborných komisí určuje VV.

 

19)    Kontrolní komise  provádí průběžně kontrolu plnění usnesení konference, rozpočtu a hospodaření spolku. Předseda kontrolní komise se může účastnit jednání VV spolku a podává zprávu o zjištěných skutečnostech na konferenci.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Majetek a hospodaření spolku

 

1)   Zdrojem veškerého majetku jsou zejména:

a)   příjmy ze získaných státních dotací, případně dotací od obcí či jiných organizací a institucí a ústředních zdrojů ČAST

b)   příjmy z příspěvků, poplatků, postihů a odvodů

c)   příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d)   jiné příjmy

 

2)   Majetek spolku je jen jeho vlastnictvím jako celku. O nabývání a jeho přerozdělení či pozbývání rozhoduje konference.

 

3)   Kromě majetku, na který má spolek vlastnické právo, může hospodařit s jiným svěřeným majetkem. K tomu jej však váží závazné právní předpisy.

 

4)   Spolek hospodaří na základě schváleného rozpočtu na danou sezónu.

 

5)   Spolek zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. Sestavuje a předkládá daňová přiznání a účetní evidence stanovené pro právnické osoby.

 

6)   Spolek z pověření VV zastupují:

      a) Předseda

      b) Místopředseda

      c) Hospodář, sekretář

 

Každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

 

ČÁST PÁTÁ

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

2. Stanovy byly schváleny na Valné hromadě dne 10.6.2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do

    spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

 

 

 

 

 

Vyhotovil:  Vlastimil Kincl, hospodář KSSTÚK, z.s.

 

Ústí nad Labem, 30.05.2014