Z á p i s

 

z Konference Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s., konané dne 18.6.2019 v Trnovanech

 

 

Z 58 ti pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím, bylo přítomno 30.

Prezenční listina je založena v dokumentaci z konference a v účetnictví.

 

 

 1. Zahájení provedl předseda krajského svazu p. Zajíček. Přivítal přítomné, hosta za ČAST Ing. Jana Brothánka nechal schválit program, jednací řád a dal zvolit pracovní předsednictvo ve složení:  V. Zajíček – předseda,  K. Vašinová, V. Kincl - členové.
 2. Do mandátové komise byli navrženi a zvoleni: Ing. Ivan Štěpánek, Milan Knebl. Do návrhové pak Mgr. Karina Vašinová a Ing. Karel Jedlička.
 3. Zprávu o činnosti svazu za uplynulé období přednesl předseda Vladimír Zajíček. Zmínil činnost KCTM, krajské soutěže družstev mužů, dotace pro krajský svaz, RSST, oddíly. Informoval o stavu členské základny, počty klubů a členů. Zhodnotil účast družstev mužů a žen v ligových soutěžích,
 4. Předseda STK Petr Pavlík zhodnotil mistrovské soutěže družstev dospělých, Český pohár a krajské přebory jednotlivců. Dále pak informoval o přípravě nového ročníku krajských soutěží.
 5. Zprávu komise mládeže přednesl její předseda Ing. Ladislav Starý. Zhodnotil uspořádané turnaje, čl. základnu dětí,, kempy HBO, soustředění Žatec, KCTM, účast na mezinárodních akcích, poděkoval všem, kteří pracují s mládeží.
 6. Předseda Kontrolní komise Mgr. Jiří Sekyra informoval o kontrole vedení účetnictví svazu za období 06/2018 – 05/2019. Žádné nedostatky nebyly zjištěny, vše vedeno dle předpisů.
 7. Hospodář svazu pan Kincl vypracoval zprávu o hospodaření za období 06/2018-05/2019 a návrh rozpočtu na období 06/2019-05/2020. Tento materiál byl poskytnut všem delegátům v písemné podobě. Doplnil o několik informací.
 8. Zpráva mandátové komise, Ing. Štěpánek: z 58  pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 30  delegátů s hlasem rozhodujícím, což je  52 %, konference je schopná přijímat usnesení.
 9. Přestávka, večeře.
 10. Jako delegát na konferenci ČAST v roce 2020, byl zvolen Vladimír Zajíček.
 11. Předání poháru  krajskému přeborníkovi družstev mužů (vítěz divize) – SKST B. Most B. Dále byly předány poháry vítězi KP I. třídy – B. Březenecká Chomutov a vítězným družstvům KP II. třídy skupin A ,B a C, tj. KST Jirkov C, S. Lenešice – Dobroměřice B a Sj. Krásné Březno INPEKPO.
 12. Diskuse

-       Ing. Brothánek, hovořil o způsobu financování KSST a RSST, nejedná se o dotace, ale o spolufinancování. Postup je odlišný od minulých let, svazy předloží projekty, uhradí z vlastních prostředků a následně vyfakturují ČAST.  Finanční prostředky slouží výhradně na akce mládeže.

-       Pozval na MEJ v Ostravě, začíná 7.7.2019.

-       Dále pak na 8. ročník SP v Olomouci, 20.8.-25.8.2019

-       Upozornil na knihu dlouholeté trenérky Marie Novotné, cena 260,- Kč + poštovné

-       Dotazy z pléna – Ing. Starý – míčky, Ing. Jedlička - nábor mládeže, Brožek – dotace pro oddíly, kluby mají svůj spec. dotační program “Můj klub.“

 

-       Brožek, Pavlík – problémy ohledně kontroly soupisek

 

-       Freimann, proč zvýšení startovného u BT, podmínky  účasti v oblasti mládeže – start v soutěžích dospělých dle SŘ, někdy je výhodnější z hlediska výkonnostního růstu start mládeže v soutěžích dospělých.

 

13. Návrh na usnesení přednesla Mgr. Karina Vašinová, delegáti schválili.

 

14. Závěr provedl předseda svazu pan Vladimír Zajíček.

 

 

Zapsal:   Vlastimil Kincl