U S N E S E N Í

 

 

z Konference  Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s. konané dne 18.06.2019

                                                             v Trnovanech

 

 

 

Konference KSSTÚK,z.s. bere na vědomí:

 

1. Zprávu mandátové komise, která konstatuje, že konference KSSTÚK,z.s. je oprávněná přijímat

    usnesení, neboť z 58 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 30, což je 52 %.       

 

2. Zprávu o činnosti KSSTÚK,z.s. za soutěžní období 2018-2019 přednesenou předsedou svazu

    Vladimírem Zajíčkem.

   

3. Zprávu o činnosti STK za soutěžní sezónu 2018-2019 přednesenou předsedou STK Petrem

    Pavlíkem.

   

4. Zprávu o činnosti komise mládeže za období 2018-2019 přednesenou předsedou KM Ing.

    Ladislavem Starým.

 

5. Zprávu předsedy kontrolní komise Mgr. Jiřího Sekyry o kontrole vedení účetnictví  KSSTÚK,z.s.   

    za období  06/2018- 05/2019.

 

6. Zprávu o hospodaření  KSSTÚK,z.s. za období 06/2018 – 05/2019  a návrh rozpočtu na období 

    06/2019 – 05/2020 ve znění, které bylo předloženo v písemné podobě všem delegátům konference

    hospodářem svazu Vlastimilem Kinclem.

 

 

Konference KSSTÚK,z.s. schvaluje:

 

1. Čerpání rozpočtu za období 06/2018-05/2019.

 

2. Předložený návrh rozpočtu na období 06/2019-05/2020.

 

3. Delegaci Vladimíra Zajíčka, jako zástupce Ústeckého kraje  na konferenci ČAST v roce 2020.

 

 

 

 

 

Vypracovala návrhová komise ve složení ( Mgr. Karina Vašinová, Ing. Karel Jedlička)

 

                 

V Trnovanech dne  18.6.2019.