Organizace soutěží mládeže v Ústeckém kraji v sezóně 2018/19

Povinnosti pořadatele mládežnického turnaje :

 

-          Každý pořadatel je povinen udělit přiměřené ocenění za umístění na 1, 2 a 3 místě v singlu společné soutěže oběma (chlapcům i dívkám) ve všech kategoriích mládeže.

-          Každý startující závodník ve všech kategoriích mládeže musí byt zařazen v registru ČAST. Kontrola bude prováděna zpětně po ukončení akce. Případné porušení tohoto předpisu bude prominuto pouze na první akci, které se závodník zúčastní.

-          Pořadatel je povinen zaslat neprodleně po ukončení turnaje výsledky z turnaje, včetně prezenční listiny. Materiály musí být čitelné, tak aby nevznikaly následně pochybnosti. Ve výsledkové listině musí být uvedeno jméno a příjmení hráče(ky), existují stejná příjmení !!! Prezenční listina musí obsahovat : jméno + příjmení + rok narození + celý název oddílu – opět toto opatření slouží nám všem, předejdeme různým připomínkám.

Výsledkovou a prezenční listinu pošlete na  e-mail stary@ekodat.cz.

 

Na rychlosti předání materiálů závisí rychlost zpracování žebříčků.

 

A.              Přehled soutěží.

Soutěže jednotlivců

Sloučená kategorie D+ st.ž, ročník 2001 a mladší

Kategorie MŽ                        ročník 2006 a mladší

Kategorie MP                         ročník 2008 a mladší

 

a)    Bodovací turnaje (BT) a Minipálky (MP) pořádají oddíly Ústeckého kraje po schválení  KM –KSST Uk ve všech kategoriích mládeže.

b)     Každý turnaj je dotován Krajským svazem Uk částkou 3000.- Kč po předložené faktuře za technické zabezpečení akce.                                                         

c)      Komise mládeže krajského svazu (KM KSSTUK) vydá termínový kalendář akcí.

                                                    

startovné je 100 Kč / hráč - hráčka za všechny soutěže

                                                     Váha turnaje pro bodování do žebříčku = 1.

 

d)   Bodovací turnaje a pohár olympijských nadějí (PON), Pořádá KM-KSSTUK v kategoriích D+ SŽ, MŽ. Chlapci i dívky hrají společně. Organizaci zajišťuje pověřený oddíl.  

e)     Nasazování se provádí tříděním podle oddílů/klubů.

f)     Systém bodovacích turnajů a PON D+st. ž. Turnaj „A“ ve dvou skupinách po 6 hráčích. Hráči se v 1. stupni nalosují do dvou šestičlenných skupin. První tři z každé skupiny utvoří novou šestičlennou finálovou skupinu o umístění na 1 až 6. místě, stejně tak hráči na 4. až 6. místě základních skupin utvoří skupinu o 7. až 12. místo. Vzájemné zápasy se započítávají. Ostatní účastníci hrají turnaj „B“ dvoustupňově / základní skupiny po třech nebo čtyřech hráčích a pak progresivní pavouk. Z turnaje „A“ sestupují poslední čtyři účastníci, které nahradí finalisté turnaje „B“ v následujícím turnaji . Zbylá místa doplní hráči dle žebříčku.

g)    KM KSST Uk si vyhrazuje právo udělit dvě DK na zařazení hráče / ky/do turnaje „A“ na základě požádání oddílů -  klubů a po zvážení adekvátních důvodů neúčasti na předešlé akci. O udělené kartě bude včas informovat pořadatele a hl. rozhodčího nadcházejícího turnaje.

Čtyřhry chlapců a dívek se hrají povinně jen v KP jednotlivců . Na BT se čtyřhry zpravidla nehrají, jen v případě velice nízké účasti může hlavní rozhodčí rozhodnout i o zařazení soutěže čtyřher.

Bodovací turnaje, PON,  mladšího žactva . Systém dvoustupňový / základní skupiny a druhý stupeň progresivní pavouk, KT  - účast 8 hráčů/ček/ systém skupinový každý s každým.

Minipálky – systém dvoustupňový – skupiny, progresivní pavouk. Systém lze měnit na základě počtu účastníků.

 

                      Váha turnaje pro bodování do žebříčku = 2.

 

h)    Kontrolní turnaj (KT). Pořádá  před krajskými přebory jednotlivců.  KM KSSTUK v kategoriích D+ SŽ, MŽ a organizačně je zajišťuje pověřený oddíl. Účastní se nejlepších 8 hráčů/hráček dle pořadí v žebříčku. Hraje se systémem každý s každým chlapci i dívky společně.

 

 

i)      Krajské přebory jednotlivců (KPj.). Pořádá KM-KSSTUK v kategoriích  D, SŽ, MŽ   případně i MP, chlapci a dívky samostatně.  Účast chlapců je omezena na 24 hráčů /8 skupin po třech/, dívky se mohou zúčastnit bez omezení.

Pořadatele vybere KM KVSSTUK na základě přihlášek, hracích podmínek a předchozích pořadatelských aktivit.

Nasazování  na KP jednotlivců se provádí tříděním podle regionů.           

Vítězové jednotlivých kategorií se stávají krajskými přeborníky pro sezonu 2018-19 a zároveň si zajistí účast na MČR, případným dalším kritériem bude oddělený žebříček chlapců a dívek.

Pro případnou nominaci na MČR budou sestaveny oddělené žebříčky pro chlapce a dívky po krajském přeboru jednotlivců.

 

j)      Krajské přebory družstev. Pořádá KM-KSSTUK v kategoriích D, SŽ a společná družstva regionů v kategorii mladšího žactva.

Pořadatel bude vybrán KM KVSSTUK na základě přihlášek, nejvhodnějších     podmínek a předchozích pořadatelských aktivit.

Hraje se v jarní části soutěže. Výsledky zápasů hráčů a hráček se nezapočítávají do žebříčku jednotlivců. Vítězové v kategorii D a SŽ se přímo kvalifikují na MČR družstev.

Nominovaná družstva z kraje jsou povinna svou účast potvrdit na ČAST

B.               Všeobecná pravidla.

a)    Turnaje s vahou 2 se započítávají jako 2 stejné turnaje. Např. závodník, který absolvoval 3 BT,PON a  KT  absolvoval pro výpočet žebříčku 7 turnajů.

b)    Aktualizované pořadí v kraji bude zásadně vydáváno s respektováním pořadí závodníků     do 64. místa chlapců a 32. místa dívek na žebříčku jednotlivců ČR bez ohledu na zajištěnou účast na M-ČR jednotlivců.

 h) Všechny zápasy soutěží mládeže se hrají na 3 vítězné sety z pěti.

c)    Dvoučlenná družstva dívek hrají do 3.vítězného bodu, Není podmínkou.Při menším počtu družstev možno hrát všech 5 zápasů

d)   Tříčlenná družstva chlapců na KP družstev se hrají do 3. vítězného bodu.

 

 .                                  a/ Družstva chlapců              b/ Družstva dívek

                                           pořadí zápasů :                  pořadí zápasů : 

                                               1.  A – X                                1.  A – X

                                               2.  B – Y                                2.  B – Y       

                                               3.  C – Z                             3.  čtyřhra

                                               4.  A – Y                                4.  A – Y

                                               5.  B – X                                5.  B – X .

 

Sestavy družstev jsou volné (bez ohledu na žebříčkové pořadí hráčů).

 

e)    Na všechny BT mládeže uvede v propozicích pořadatel jméno hlavního rozhodčího, schváleného KR KVSSTUK tak, aby byla možnost KM KVSSTUK toto předem odsouhlasit. Pořadatel zároveň v propozicích uvede kontaktní email a telefon pro možnost přihlášení na BT, případně provedení registrace.

f)     Na dotované akce krajským svazem (PON,KT,KPj i družstev) vydává propozice sekretariát svazu a ten uvede hl. rozhodčího na základě doporučeni KR KVSSTUK a schválení VV KVSSTUK. Hlavní rozhodčí je povinen se řídit směrnicí k určení postihů za udělené karty a disciplinární přestupky.

g)    V době pořádání BT ČR  se v Ústeckém kraji nebude v dané kategorii pořádán jiný BT schválený KM KSSTUK.  Toto ustanovení se nevztahuje na minipálky.

h)    Na jednotlivé akce mládeže, je povinen pořádající klub/oddíl zaslat propozice nejpozději 10 dnů před konáním turnaje KM KVSST ÚK ke schválení a dalšímu rozeslání.

 

C.              Nasazování.

a)    Na první společný BT D+st.ž. hraný na podzim 2018 se nasazuje podle redukovaného žebříčku dorostu platného pro podzimní část sezóny 2018/19. Žebříčky budou sestaveny po každém turnaji v co nejkratším možném čase.

b)    Na bodovací turnaje, kromě prvního  se nasazuje podle aktualizovaného společného pořadí všech kategorií s respektováním umístění do 64. místa celostátního žebříčku mládeže chlapců a 32. místa dívek

c)    Nasazování na KP jed. se provádí tříděním podle regionů na BT přednostně losováním do opačné poloviny pavouka druhého stupně, bez ohledu na třídění podle klubů/oddílů

d)   KT a KP jednotlivců i družstev se nasazuje podle průběžného pořadí  společného žebříčku

D.              Nominace.

a)    Krajské přebory družstev dívek.                                                                             

Počet družstev dívek není omezen. Pouze z jednoho oddílu či klubu mohou startovat pouze dvě družstva

b)    Krajské přebory družstev chlapců.

Přebory hraje 8 družstev ze 7 okresů. Každý okres má právo postavit jedno družstvo dorostenců, starších a mladších žáků. Pokud se některý okres nehodlá zúčastnit je povinen písemně tuto skutečnost oznámit KM KSSTUK nejméně týden před přebory. Každý okres může přihlásit druhé (další) družstvo, pokud dodá soupisku druhého (dalšího) družstva. Druhá nebo další družstva okresů budou zařazena na základě soupisek a aktualizovaných žebříčků. Hrají i družstva přímo nominovaná na přebory družstev ČR.

Na krajských přeborech výběrů regionů družstev mladšího žactva mohou startovat i celky složené z hráčů (chlapci i dívky)z několika oddílů/ klubů z jednoho regionu         

c)    Přebory družstev ČR.

Nominována jsou vítězná družstva z KP a dále družstva přímo nominovaná KM ČAST, takže se Přeboru ČR mohou zúčastnit i 2 družstva z kraje. Družstva včetně náhradníků jsou povinna svou účast potvrdit pořadateli M- ČR družstev ve stanoveném termínu.                

d)   Krajské KT.

Na kontrolní turnaj ve všech kategoriích bude určena závazná nominace 8 hráčů/hráček podle průběžného pořadí před turnajem. Případní náhradníci budou doplňovány pouze do 12. místa průběžného společného žebříčku.

e)    KP jednotlivců.

Nominaci provádějí regionální svazy na základě kvót určených KM KSSTUK. Každý region má právo mít v každé věkové kategorii alespoň jednoho zástupce (chlapce). Toto pravidlo platí však pouze v případě, že daný region v dané kategorii měl v předcházejících akcích pořádaných KSSTUK alespoň 1 hráče, který se aktivně zúčastnil minimálně 2 těchto akcí. Kvóty se určují podle posledního aktualizovaného žebříčku pro danou kategorii.  Neúčast na přeborech nebo nenaplnění kvót jsou regiony povinny písemně oznámit KM KSSTUK nejpozději týden před přebory

NEOMLUVENÁ  NEÚČAST HRÁČE/ KY  BUDE POKUTOVÁNA

DLE ROZHODNUTÍ VVKVSST    100.- Kč.

                       

Mistrovství ČR.

Na přebory ČR se kvalifikují jednak hráči a hráčky s přímou účastí na základě platných pravidel pro účast na přeborech ČR vydaných KM ČR ČAST.

Dále se mohou kvalifikovat jednotlivci podle platných propozic schválených VVČAST

Každý krajský svaz má právo na minimálně jednoho účastníka ve všech kategoriích. Nominace  hráčů/ hráček do 21 let bude stanovena na základě úspěšnosti v dlouhodobých soutěžích družstev.

Každý nominovaný účastník KSST UK  včetně náhradníků je povinen se samostatně zaregistrovat do přihlášek pořadatele M-ČR jednotlivců na jejich webových stránkách

f)     Mimořádné akce.

Nominace v podzimní části sezony 2018/19 se bude provádět podle  průběžného pořadí pro sezónu 2018-19. Pokud bude v propozicích konkrétní akce uvedena podmínka dodržení kategorizace hráčů, pak platí: nominují se vždy hráči a hráčky ve své kategorii (např. mladší žák nemůže reprezentovat v kategorii starších žáků).

E.               Žebříčky.

Žebříčky se sestavují na základě bodů získaných na jednotlivých turnajích nebo přeborech podle bodového klíče. Celkový bodový zisk bude vypočítán zvlášť pro každou kategorii. Z toho budou odvozeny žebříčky jednotlivých věkových kategorií. Žebříček bude sestaven pro společnou soutěž chlapců i dívek .

Podíl nejlepších započítaných výsledků ze všech turnajů, kterých se závodník zúčastnil je stanoven na 2/3 zaokrouhleno dle. matematických pravidel.

V podzimní části soutěže 2018/19 (první společný BT D+st. ž. a dva  kategorii ml. a mini žactva. se používají redukované žebříčky za sezónu 2017/18. Stávající vydání bude opraveno a doplněno na základě mezikrajových přestupů závodníků.

Po poslední akci sezóny 2018-19 bude opět vypočten celkový žebříček, provedeno přečíslování a vypočteny závěrečné žebříčky a redukované žebříčky pro každou věkovou kategorii.

Hráči dostanou za umístění v turnaji přesně definovaný počet bodů:

a)    1. místo – 60 bodů

b)    2. místo – 54 bodů

c)    3. místo – 48 bodů

d)   4. místo – 44 bodů

e)    5. místo – 41 bodů

f)     6. místo – 38 bodů

g)    7. místo – 36 bodů

h)    8. místo – 34 bodů

i)      9. místo – 32 bodů

j)      10. místo – 31 bodů

k)    každé další místo o jeden bod méně až do 40. místa, za které hráč obdrží 1 bod

l)      hráči na dalších místech obdrží 0 bodů

F.                Systémy soutěží.

a)     KP jednotlivců.

Všechny kategorie  D, SŽ,MŽ i MiniŽ - 8 skupin po 3 závodnících. Do finálového 16ti členného pavouka postupují z každé skupiny první dva. Třetí  hráči startují o pořadí na 17. – 24. místě progresivního pavouka.

Na KP jednotlivců je povinná soutěž čtyřhry zvlášť pro chlapce a dívky.

b)    Bodovací turnaje.

Hráči se přihlašují na turnaje sloučené kategorie dorostu a starších žáků výhradně přes registr. Hráči, kteří se nepřihlásí včas, budou automaticky zařazeni do turnaje B.
Do turnajů ostatních kategorií se hráči přihlašují přes registr, případně emailem. Po uzávěrce přihlášek je možné se odhlásit jen telefonicky.

c)    Doporučená podoba turnaje „B“ dle počtu hráčů na BT a PON 

§  8 – 16 hráčů:  hráči budou rozděleni do  skupin dvoustupňově.

§  17 a více systém dvoustupňový, skupiny, progresivní pavouk

 

KMKSST  přeje všem plno sportovních úspěchů v ročníku 2018/ 2019

 

        

 

 

 

Ladislav Starý

komise mládeže