Z á p i s

 

z Konference Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s., konané dne 26.6.2018 v Trnovanech

 

Z 60 ti pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím, bylo přítomno 40.

Prezenční listina je založena v dokumentaci z konference a v účetnictví.

 

 1. Zahájení provedl předseda krajského svazu p. Zajíček. Přivítal přítomné, nechal schválit program, jednací řád a dal zvolit pracovní předsednictvo ve složení:  V. Zajíček – předseda, V. Kincl a P. Pavlík - členové.
 2. Do mandátové komise byli navrženi a zvoleni: Milan Knebl – předseda, Helena Houdková, Ing. Ivan Štěpánek – členové. Do návrhové pak Karina Vašinová – předseda, Jiří Karásek a Jaroslav Čenkovič – členové.
 3. Zprávu o činnosti svazu za uplynulé období přednesl předseda Vladimír Zajíček. Zmínil činnost KCTM, krajské soutěže družstev mužů, dotace pro krajský svaz, RSST, oddíly. Informoval o stavu členské základny, počty klubů a členů. Zhodnotil účast družstev mužů a žen v ligových soutěžích,
 4. Předseda STK Petr Pavlík zhodnotil mistrovské soutěže družstev dospělých, Český pohár a krajské přebory jednotlivců. Dále pak informoval o přípravě nového ročníku krajských soutěží.
 5. Zprávu komise mládeže přednesl její předseda Ing. Ladislav Starý. Zhodnotil uspořádané turnaje, čl. základnu dětí,, kempy HBO, soustředění Žatec, KCTM, účast na mezinárodním turnaji Linz,, poděkoval všem, kteří pracují s mládeží.
 6. Kontrolní komise informovala o kontrole vedení účetnictví svazu za období 06/2017 – 05/2018. Žádné nedostatky nebyly zjištěny, vše vedeno dle předpisů.
 7. Hospodář svazu pan Kincl vypracoval zprávu o hospodaření za období 06/2017-05/2018 a návrh rozpočtu na období 06/2018-05/2019. Tento materiál byl poskytnut všem delegátům v písemné podobě. Doplnil o několik informací.
 8. Zpráva mandátové komise: z 60  pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 40  delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 66,7%, konference je schopná přijímat usnesení.
 9. Přestávka, večeře.
 10. Jako delegát na konferenci ČAST v roce 2019, byl zvolen Vladimír Zajíček.
 11. Předseda svazu V. Zajíček poděkoval sekretáři a hospodáři svazu Vlastimilu Kinclovi za 40 let práce v krajském svazu a předal věcný dar.
 12. Předání poháru  krajskému přeborníkovi družstev mužů (vítěz divize) – SKST Děčín A. Dále byly předány poháry vítězi KP I. třídy – Sp. Lubenec A a vítězným družstvům KP II. třídy skupin A ,B a C, tj. KST Libědice A, TTC Duchcov A a SKST Děčín B.
 13. Diskuse

-       Zajíček, informace o navýšení evidenčních poplatků, rozdělování financí krajům a okresům, o působení v dozorčí radě, poděkování za práci předsedovi KM p. Starému, vzhledem k rozsahu a náročnosti činnosti bude KM posílena o paní Helenu Houdkovou, pomáhat bude i Martin Merker.

-       Koutský – apeloval na to, aby oddíly v malých obcích hrající KP II. nebyly postihovány pokutou za mládež. Návrh byl schválen většinou delegátů a text je zapracován do usnesení.

-       Dále diskutována účast žen (počet) v družstvech mužů, po hlasování ponechán současný stav

 

 

14. Návrh na usnesení přednesla Karina Vašinová, delegáti schválili.

 

15. Závěr provedl předseda svazu pan Vladimír Zajíček.

 

 

 

Zapsal:   Vlastimil Kincl