U S N E S E N Í

 

 

z Konference  Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s. konané dne 26.06.2018

                                                             v Trnovanech

 

 

 

Konference KSSTÚK,z.s. bere na vědomí:

 

1. Zprávu mandátové komise, která konstatuje, že konference KSSTÚK,z.s. je oprávněná přijímat

    usnesení, neboť z 60 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno  40, což je 66,7 %.       

 

2. Zprávu o činnosti KSSTÚK,z.s. za soutěžní období 2017-2018 přednesenou předsedou svazu

    Vladimírem Zajíčkem.

   

3. Zprávu o činnosti STK za soutěžní sezónu 2017-2018 přednesenou předsedou STK Petrem

    Pavlíkem.

   

4. Zprávu o činnosti komise mládeže za období 2017-2018 přednesenou předsedou KM Ing.

    Ladislavem Starým.

 

5. Zprávu předsedy kontrolní komise Mgr. Jiřího Sekyry o kontrole vedení účetnictví  KSSTÚK,z.s.   

    za období  06/2017- 05/2018.

 

6. Zprávu o hospodaření  KSSTÚK,z.s. za období 06/2017 – 05/2018  a návrh rozpočtu na období 

    06/2018 – 05/2019 ve znění, které bylo předloženo v písemné podobě všem delegátům konference

    hospodářem svazu Vlastimilem Kinclem.

 

 

Konference KSSTÚK,z.s. schvaluje:

 

1. Čerpání rozpočtu za období 06/2017-05/2018.

 

2. Předložený návrh rozpočtu na období 06/2018-05/2019.

 

3. Delegaci Vladimíra Zajíčka, jako zástupce Ústeckého kraje  na konferenci ČAST v roce 2019.

 

4. Oddíly stolního tenisu Ústeckého kraje, které hrají max. KP II. třídy, v obcích s méně než 2000

    obyvateli, budou osvobozeny od poplatku za mládež. Platí od následujícího soutěžního období, tj.

    2018-2019.

 

 

 

 

Vypracovala návrhová komise ve složení (Mgr. Vašinová Karina, Ing. Karásek Jiří, Čenkovič Jaroslav).

 

                 

V Trnovanech dne  26.6.2018.