U S N E S E N Í

 

 

z Konference  Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje,z.s. konané dne 21.06.2016

                                                             v Litoměřicích

 

Konference KSSTÚK,z.s. bere na vědomí:

 

1. Zprávu mandátové komise, která konstatuje, že konference KSSTÚK,z.s. je oprávněná přijímat

    usnesení, neboť z 54 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 35, což je 64,8 %.       

 

2. Zprávu o činnosti KSSTÚK,z.s. za soutěžní období 2015-2016 přednesenou předsedou svazu

    Vladimírem Zajíčkem.

   

3. Zprávu o činnosti STK za soutěžní sezónu 2015-2016 přednesenou předsedou STK Petrem

    Pavlíkem.

   

4. Zprávu o činnosti komise mládeže za období 2015-2016 přednesenou předsedou KM Milanem

    Kneblem.

 

5. Zprávu předsedy kontrolní komise Mgr. Jiřího Sekyry o kontrole vedení účetnictví  KSSTÚK,z.s.   

    za období  06/2015- 05/2016.

 

6. Zprávu o hospodaření  KSSTÚK,z.s. za období 06/2015 – 05/2016  a návrh rozpočtu na období 

    06/2016 – 05/2017 ve znění, které bylo předloženo v písemné podobě všem delegátům konference

    hospodářem svazu Vlastimilem Kinclem.

 

 

Konference KSSTÚK,z.s. schvaluje:

 

1. Čerpání rozpočtu za období 06/2015-05/2016.

 

2. Předložený návrh rozpočtu na období 06/2016-05/2017.

 

3. Delegaci Vladimíra Zajíčka, jako zástupce Ústeckého kraje  na konferenci ČAST v roce 2017.

   

4. Způsob provedení voleb do výkonného výboru a kontrolní komise, tj. veřejnou volbou.

 

5. Způsob organizace krajských soutěží družstev přednesený předsedou STK Petrem Pavlíkem.

    Zachovat play-off v divizi s tím, že STK určí podmínky účasti hráčů.

 

Konference KSSTÚK,z.s. volí:

 

1. Výkonný výbor ve složení:  Vladimír Zajíček, Mgr. Karina Šondová Ph.D, Vlastimil Kincl, Petr Pavlík,

    Bc. Tomáš Žielinský, Ing. Jiří Novák, Ing. Ladislav Starý

 

2. Kontrolní komisi ve složení:  Mgr. Jiří Sekyra, Ing. Zbyněk Špička, Pavel Vaníček

 

Konference ukládá VV KSSTÚK,z.s.:

 

1. Řídit krajské soutěže v souladu se soutěžním řádem a  ostatními přijatými dokumenty.

 

2. Po ukončení soutěžního období 2016-2017 zajistit poháry i pro vítězná družstva KP I. třídy a pro

    vítězná družstva všech skupin KP II. třídy.

 

Vypracovala návrhová komise ve složení ( Ing. Antonín Hrádek - předseda, Ing. Jiří Karásek - člen,  

    Karel Seibert - člen)     

         

v Litoměřicích dne  21.6.2016.