Organizace soutěží mládeže v Ústeckém kraji v sezóně 2015 - 2016.

 

 

 

Povinnosti pořadatele mládežnického turnaje :

 

-          Každý pořadatel je povinen udělit drobné ocenění za umístění na 1, 2 a 3 místě v singlu společné soutěže oběma / chlapcům i dívkám/ a ve čtyřhře společná soutěž za 1. místo ve všech kategoriích mládeže.

-          Každý startující závodník ve všech kategoriích mládeže musí byt zařazen  v registru ČÁST. Kontrola bude prováděna zpětně po ukončení akce. Případné porušení tohoto předpisu bude prominuto pouze na první akci, které se závodník zúčastní.

-          Pořadatel je povinen zaslat neprodleně po ukončení turnaje výsledky z turnaje, včetně presenční listiny. Materiály musí být čitelné, tak aby nevznikaly následně pochybnosti. Ve výsledkové listině musí být uvedeno jméno a příjmení hráče(ky), existují stejná příjmení !!! Presenční listina musí obsahovat : jméno + příjmení + rok narození + celý název oddílu – opět toto opatření slouží nám všem, předejdeme různým připomínkám.

Výsledkovou a presenční listinu můžete předat několika způsoby :

 e-mail na adresu milan.knebl@seznam.cz

předáním výsledků přímo na konané akci zástupcům Baníku Most nebo osobně.

 

Na rychlosti předání materiálů závisí rychlost zpracování žebříčků.

 

A.   Přehled soutěží.

 

Soutěže jednotlivců .

 

 

Kategorie D                           ročník 1998 a mladší

Kategorie SŽ                          ročník 2001 a mladší

Kategorie MŽ                        ročník 2003 a mladší

Kategorie MP                         ročník 2004 a mladší

 

 

a)      Otevřené bodovací turnaje (BT) a Minipálky (MP) pořádají oddíly ústeckého kraje po schválení  KM -KSST ve všech kategoriích mládeže.                                                                                                                                                                               

b)      Komise mládeže krajského svazu (KM KSSTUK) vydá termínový kalendář akcí.  Podzim – Jaro po případě celoroční                                                                                                                                                   

c)      startovné je 50 Kč / hráč - hráčka za všechny soutěže (dvouhra i čtyřhra).                                                                                                                                                                         Váha turnaje pro bodování do žebříčku = 2.

 

d)     Pohár olympijských nadějí (PON), chlapci i dívky hrají samostatně a pořádá v podzimní části sezony v kategoriích dorostu, staršího a mladšího žactva KM KSSUK, provádí pověřený oddíl. Před PON by měly být minimálně 2 BT v každé věkové kategorii. Počet účastníků je v kategorii dorostu (D) a staršího žactva (SŽ) a mladšího žactva / MLŽ/ 12 hráčů a 8 hráček. Bez možnosti DK.

 

 

 

e)                 Nasazování se provádí tříděním podle oddílů/klubů                                                                                                                                                                                                                   Všechny kategorie D , SŽ a MLŽ  chlapci 2 šestičlenné skupiny 1.stupně. První tři z každé skupiny utvoří novou šestičlennou finálovou skupinu o umístění na 1 až 6. místě, stejně tak 4.a 5. a 6.hráči základních skupin utvoří skupinu o 7. až 12. místo. Dívky dvě čtyřčlenné skupiny. První dvě utvoří novou skupinu o pořadí 1 – 4 . Další dvě skupinu o 5. – 8. místo Vzájemné zápasy se započítávají.                                                                                                                                                                                               Výsledky PON se do průběžného pořadí nezapočítávají

 

 

f)       Kontrolní turnaj (KT). Pořádá na závěr jarní části sezony KM KSSTUK v kategoriích D, SŽ, MŽ a organizačně je zajišťuje pověřený oddíl. Účastní se nejlepších 8 hráčů/hráček podle společného pořadí ve všech  kategoriích.  Hraje se systémem každý s každým chlapci i dívky společně.                  

 

g)      KM-KVSST má právo udělit jednu divokou kartu při nominaci za podmínek:

                    /minimální start na 3 BT kraje a  požádání mateřského klubu o udělení DK/                                                                                                        

 

                      Váha turnaje pro bodování do žebříčku = 3.

 

h)      Krajské přebory jednotlivců (KPj.). Pořádá KM-KSSTUK v kategoriích  D, SŽ, MŽ   MP v počtech 32 . Společné soutěže chlapců i dívek – Vyhodnoceno bude jak přeborníci kraje chlapci, tak i nejúspěšnější dívka

Pořadatele vybere KM KVSSTUK na základě přihlášek, hracích podmínek a předchozích pořadatelských aktivit

 

i)         Nasazování  na KP jednotlivců se provádí tříděním podle regionů.                                                                                                                                                                                                      Váha turnaje pro bodování do žebříčku = 3.

 

h) Krajské přebory družstev. Pořádá KM-KSSTUK v kategoriích D, SŽ a KPVRMŽ

     Pořadatel bude vybrán KM KVSSTUK na základě přihlášek, nejvhodnějších

     podmínek a předchozích pořadatelských aktivit.

    Hraje se v jarní části soutěže. Výsledky zápasů hráčů a hráček se nezapočítávají

    do žebříčku jednotlivců. Vítězové v kategorii D a SŽ se přímo kvalifikují na MČR

    družstev.

                       Nominovaná družstva z kraje jsou povinna svou účast potvrdit na ČAST

 

B.   Všeobecná pravidla.

 

 

        a) Turnaje s vahou 2 nebo 3 se započítávají jako 2 (3) stejné turnaje. Např. závodník,

             který absolvoval 3 BT, KT a KP absolvoval pro výpočet žebříčku 12 turnajů.

 

        b) Aktualizované pořadí v kraji bude zásadně vydáváno s respektováním pořadí závodníků     

            do 32. místa chlapců a 16. místa dívek na žebříčku jednotlivců ČR bez ohledu na          

            zajištěnou účast na M-ČR jednotlivců.

            Toto ustanovení se netýká turnajů minipálek.

 

        c) Všechny zápasy soutěží mládeže se hrají na 3 vítězné sety z pěti.

 

d)     Dvoučlenná družstva dívek hrají do 3.vítězného bodu, Není podmínkou.Při menším počtu družstev možno hrát všech 5 zápasů

 

e)      Tříčlenná družstva chlapců na KP družstev se hrají do 3. vítězného bodu.

 

 .                                  a/ Družstva chlapců              b/ Družstva dívek

                                           pořadí zápasů :                  pořadí zápasů : 

                                               1.  A – X                                1.  A – X

                                               2.  B – Y                                2.  B – Y       

                                               3.  C – Z                             3.  čtyřhra

                                               4.  A – Y                                4.  A – Y

                                               5.  B – X                                5.  B – X .

 

                                 Sestavy družstev jsou volné (bez ohledu na žebříčkové pořadí hráčů).

Na KP družstev regionálních výběrů mladšího žactva mohou regiony                                                                      sestavit družstvo složené z reprezentace regionu/  i z několika klubů/oddílů/

 

 

f)     Čtyřhry chlapců a dívek  se hrají povinně v KP jednotlivců . Na BT se hrají

jako společná soutěž chlapců i dívek a o jejich zrušení může rozhodnout 

hlavní rozhodčí pokud nastane velký počet účastníků / více jak 32 /

 

g)       Na všechny BT mládeže uvede v propozicích pořadatel jméno se získanou licenci hl. rozhodčího / min lic "C", kterou je možné získat přes internet během velmi krátké doby kdykoli./ tak, aby byla možnost KM KVSSTUK toto předem odsouhlasit . Na dotované akce krajským svazem/ PON,KT,KPj i družstev/ vydává propozice sekretariát svazu a ten uvede hl. rozhodčího na základě doporučeni KR KVSSTUK a schválení VV KVSSTUK . Hlavní rozhodčí je povinen se řídit směrnicí

k určení postihů za udělené karty a disciplinární přestupky.

 

             

                 h)  V době pořádání BT ČR  se v Ústeckém kraji nebude v dané kategorii pořádán jiný BT

              schválený KM KSSTUK.  Toto ustanovení se nevztahuje na minipálky.

 

                       

      

       i)  Na jednotlivé akce mládeže, je povinen pořádající klub/ oddíl/ zaslat propozice nejpozději 10 dnů před konáním turnaje KM KVSST ÚK ke schválení a dalšímu rozeslání.

.

C.   Nasazování.

 

a)      Na první dva BT  hraných na podzim 2015 se nasazuje podle redukovaných žebříčků platných pro podzimní část sezóny 2014 - 15. Tyto žebříčky respektují pořadí do 32/16 místa podle žebříčku ČR. Neplatí pro žebříček nejmladšího žactva, tzv, minipálkařů, který je sestaven pouze na základě krajských výsledků, protože krajské MP mohou v sezoně 2015 - 16 hrát závodníci narození v roce 2004 a mladší, kdežto republikové MP hrají závodníci narození 2005 a mladší.  Žebříčky budou sestaveny po každém turnaji v co nejkratším možném čase.

 

b)      Bodovací turnaje, kromě prvních dvou všech kategorií / redukované pořadí/ se nasazuje podle aktualizovaného společného pořadí všech kategorií s respektováním umístění do 32. místa celostátního žebříčku mládeže chlapců a 16. místa dívek

                       

 

c)      Nasazování na KP jed. se provádí tříděním podle regionů na BT přednostně losováním do opačné poloviny pavouka druhého stupně, bez ohledu na třídění podle klubů/ oddílů/

    

d)     Na PON, KT a KP jednotlivců i družstev se nasazuje podle průběžného pořadí  společného žebříčku.

 

e)      Při účasti závodníků z jiného kraje na BT bude zohledněno nasazení pouze pro hráče u chlapců do 32. místa a dívek do 16. místa pořadí ČR

 

f)       Mimokrajští účastníci nebudou uváděni v průběžném žebříčkovém pořadí kraje.

                             

 

 

 

D.   Nominace.

 

 

1.   Krajské přebory družstev dívek.                                                                             

 

     Počet družstev dívek není omezen. Pouze z jednoho oddílu či klubu mohou startovat

                       pouze dvě družstva

 

2.      Krajské přebory družstev chlapců.                                                                                                                                                                                                                                   Přebory hraje 8 družstev ze 7 okresů. Každý okres má právo postavit jedno družstvo dorostenců, starších a mladších žáků. Pokud se některý okres nehodlá zúčastnit je povinen písemně tuto skutečnost oznámit KM KSSTUK nejméně týden před přebory. Každý okres může přihlásit druhé (další) družstvo, pokud dodá soupisku druhého (dalšího) družstva. Druhá nebo další družstva okresů budou zařazena na základě soupisek a aktualizovaných žebříčků. Hrají i družstva přímo nominovaná na přebory družstev ČR.

3.       Na krajských přeborech výběrů regionů družstev mladšího žactva mohou startovat i celky složené z hráčů / chlapci i dívky/z několika oddílů/ klubů z jednoho regionu                                                       

 

 

 

 

Přebory družstev ČR.                                                                                             Nominována jsou vítězná družstva z KP a dále družstva přímo nominovaná KM ČAST, takže se Přeboru ČR mohou zúčastnit i 2 družstva z kraje. Družstva včetně náhradníků jsou povinna svou účast potvrdit pořadateli M- ČR družstev ve stanoveném termínu

 

4.      Krajské PON.                                                                                                                                                                                                                                                                   Nominace  bude provedena na základě  průběžného společného pořadí po prvních třech BT.                    

 

5.      Krajské KT.                                                                                                                                                                                                                                                               

Na kontrolní turnaj ve všech kategoriích bude určena závazná nominace 7 hráčů/hráček

podle průběžného pořadí před turnajem. Osmé místo bude možno zaplnit buď DK

                        nebo dalším podle průběžného pořadí. Případní náhradníci/ce budou doplňovány pouze

                        do 12. místa průběžného společného žebříčku.

 

                                                                                                                     

6.      KP jednotlivců.                                                                                                                                                                                                                                                   Nominaci provádějí regionální svazy na základě kvót určených KM KSSTUK. Každý region má právo mít v každé společné věkové kategorii alespoň jednoho zástupce / chlapce i dívku/. Toto pravidlo platí však pouze v případě, že daný region v dané kategorii měl v předcházejících akcích pořádaných KSSTUK alespoň 1 hráče-hráčku, který/rá se aktivně zúčastnili minimálně 2 těchto akcí. Kvóty se určují podle posledního aktualizovaného žebříčku pro danou kategorii.  Neúčast na přeborech nebo nenaplnění kvót jsou regiony povinny písemně oznámit KM KSSTUK nejpozději týden před přebory

 

.                                  NEOMLUVENÁ  NEÚČAST HRÁČE/ KY  BUDE POKUTOVÁNA

                                   DLE ROZHODNUTÍ VVKVSST    100.- Kč.                                                                           

                       

7.   Mistrovství ČR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Na přebory ČR se kvalifikují jednak hráči a hráčky s přímou účastí na základě platných

                        pravidel pro účast na přeborech ČR vydaných KM ČR ČAST.

 

                        Dále se mohou kvalifikovat  jednotlivci podle platných propozic schválených VVČAST

                        Každý krajský svaz má právo na minimálně jednoho účastníka ve všech kategoriích.         

 

Nominace  hráčů/ hráček do 21 let bude stanovena na základě úspěšnosti v dlouhodobých soutěžích družstev.

 

Každý nominovaný účastník KSST UK  včetně náhradníků je povinen se samostatně

zaregistrovat do přihlášek pořadatele M-ČR jednotlivců na jejich webových stránkách

 

 

8.   Mimořádné akce.                                                                                                                                                                                                                                                        Nominace v podzimní části sezony 2015 - 16 se bude provádět podle redukovaného žebříčku nebo průběžného pořadí pro sezónu 2015 - 16.  pokud to bude po KP jednotlivců bude nominován vítěz KP a další podle aktualizovaného žebříčku. Pokud bude v propozicích konkrétní akce uvedena podmínka dodržení kategorizace hráčů, pak platí : nominují se vždy hráči a hráčky ve své kategorii ( př. mladší žák nemůže reprezentovat v kategorii starších žáků).

 

 

 

 

   

    E. Žebříčky.

 

 

Žebříčky se sestavují na základě bodů získaných na jednotlivých turnajích nebo přeborech podle výpočtového programu. Celkový bodový zisk bude vypočítán zvlášť pro každou kategorii. Z toho budou odvozeny žebříčky jednotlivých věkových kategorií. Žebříček bude sestaven pro společnou soutěž chlapců i dívek .

Podíl nejlepších započítaných výsledků ze všech turnajů, kterých se závodník zúčastnil je stanoven na 2/3 zaokrouhleno dle. matematických pravidel.

V podzimní části soutěže 2015 – 16 / první dva BT všech kategorií se používají redukované žebříčky za sezónu 2014 - 15. Stávající vydání bude opraveno a doplněno na základě mezikrajových přestupů závodníků.

Po poslední akci sezóny 2015 - 16 bude opět vypočten celkový žebříček, provedeno přečíslování a vypočteny závěrečné žebříčky a redukované žebříčky pro každou věkovou kategorii.

 

E.   Systémy soutěží.     

 

1.     KP jednotlivců.                                                                                                                                                                                                                                                            Všechny kategorie  D, SŽ,MŽ i MiniŽ - 8 skupin po 4 závodnících. Do finálového 16ti členného pavouka postupují z každé skupiny první dva. Třetí  a čtvrtí hráči startují o pořadí na 17. – 32. místě progresivního pavouka.

Na KP jednotlivců je povinná soutěž čtyřhry společné soutěže

Přeborníky kraje budou vyhodnoceni vždy nejlépe umístění chlapci a dívky

 

 

2.      Pro všechny bodovací turnaje  mládeže platí

 

                    První stupeň  skupiny po třech až čtyřech hráčích/ nedoporučuje se pětičlenné skupiny/

           Druhý stupeň vyřazovací progresivní pavouk, který určí přesné pořadí na 1. – 16.

            respektive na 17. – 32, místě atd.

  Závazný systém podle počtu účastníků -  do 32  startujících 8 skupin, do 48 startujících  12 skupin a nad 48 startujících 16 skupin po třech až čtyřech závodnících.

 

         

 

3.      BT s počtem 12 a méně účastníků

První i druhý stupeň skupinově se započítáním vzájemných zápasů z prvního do druhého stupně                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

             KMKSST  přeje všem plno sportovních úspěchů v ročníku 2015/ 2016

 

 

         Přílohou této organizace soutěží je vzor progresivního pavouku pro druhý stupeň BT a

         redukované pořadí pro nasazovaní pro první dva BT všech kategorií..

 

 

Milan KNEBL