Z á p i s   č. 08-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 18.08.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Kincl, Pavlík, Šondová, Žielinský, Novák, Knebl

Omluveni:  Zajíček

 

 

1.  Zpráva STK

 

Byl vydán rozpis krajských soutěží družstev mužů vč. ČP a rozlosování.               

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček žen, na základě žádosti SKP Ústí n.L.:

Šondová Karina  20.N

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Oprava rozhodnutí z minulé schůze - bodovací turnaje  musí řídit vrchní rozhodčí min. s licencí C, zajistí pořádající oddíl. Materiál Organizace soutěží mládeže 2015-16 rozeslán.

 

Předseda KM sestavil redukovaný žebříček pro sezónu 2015-16 a návrh termínové listiny 2015-16, oba dokumenty rozeslány.

 

Soustředění mládeže Žatec  1.8.-8.8.2015 - 18 účastníků, omluven Svoboda pro nemoc. O průběhu informoval J. Novák, hodnoceno kladně.

 

V termínu 26.-27.09.2015 se v Liberci uskuteční tréninkový kemp mládeže v rámci projektu ČAST Hledáme budoucí olympioniky, pro regionální výběry krajů ÚL a LB. ČAST hradí náklady na trenéry a nájem haly. Ostatní náklady kromě dopravy účastníků hradí KSST.

 

 

3. Zpráva o hospodaření

 

Úhrada startovného -  všechny oddíly zaslaly.

 

Pokuty za mládež 2014-15, návrh připravil předseda KM. Některé oddíly již pokutu zaplatily, návrh bude upraven a rozeslán příslušným oddílům.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 31.07.2015:  230.263,62 Kč.

Evidenční poplatky:  107.350,- Kč

Startovné: soutěže 37.200.- a ČP 1.800,- Kč.

Dotace  od ČAST ve výši 69.600,- Kč došla na účet kraje dne 12.8.2015.

 

 

4. Různé

 

Ve 4.Q proběhne společné zasedání VV KSSTÚK a předsedů RSST. Termín bude upřesněn.

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     22.09.2015, od 17:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl