Z á p i s

 

z Valné hromady Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje, konané dne 10.6.2014 v Litoměřicích

 

Přítomni:          Samek Jindřich, Štěpánek Ivan Ing., Seibert Karel, Sekyra Jiří Mgr., Freimann Karel, Šondová Karina Mgr., Nedbal Václav, Žielinský Tomáš Bc., Tomeš Jiří., Pavlík Petr, Lhotský Milan, Starý Ladislav Ing., Beránek Václav, Ublanič Milan, Meidl Zdeněk Ing., Peterka Milan, Čenkovič Jaroslav, Soutner Václav, Brožek Miroslav, Hrádek Antonín Ing., Čtvrtečka Petr, Kabourek Jiří, Vukliševič Zdeněk, Sojka Theodor, Bayer Jiří, Zajíček Vladimír, Knebl Milan, Kincl Vlastimil, Novák Jiří Ing.

                        Za ČAST: zástupce se omluvil

 

 1. Zahájení provedl předseda  svazu p. Zajíček. Přivítal přítomné a zástupce ČAST. Nechal schválit program, jednací řád a dal zvolit pracovní předsednictvo ve složení Vladimír Zajíček – předseda, Milan Knebl, Vlastimil Kincl – členové.
 2. Do jednotlivých komisí byli navrženi a zvoleni:

mandátová komise – Štěpánek Ivan Ing., Bayer Jiří, Kabourek Jiří

návrhová komise – Knebl Milan, Starý Ladislav, Freimann Karel

 1. Zprávu o činnosti svazu za uplynulé období přednesl předseda Vladimír Zajíček.
 2. Předseda STK Petr Pavlík zhodnotil mistrovské soutěže družstev dospělých, Český pohár a krajské přebory jednotlivců. Zároveň informoval o hodnocení soutěží jednotlivými oddíly.
 3. Zprávu komise mládeže přednesl její předseda Milan Knebl.
 4. Mgr. Jiří Sekyra informoval o kontrole vedení účetnictví svazu za období 06/13 – 05/14. Konstatoval, že účetnictví je řádně vedeno a nebyly shledány žádné závady.
 5. Hospodář svazu pan Vlastimil Kincl vypracoval zprávu o hospodaření za období 2013-14 a návrh rozpočtu na období 2014-15. Tento materiál byl poskytnut všem delegátům v písemné podobě. Doplněno komentářem.
 6. Přestávka, večeře, vyúčtování cestovného.
 7. Zpráva mandátové komise: ze 48 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 24 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 50%. Není to nadpoloviční většina, ale jelikož do půl hodiny po zahájení bylo přítomno více než 25% pozvaných DHR, VH je usnášeníschopná – v souladu se schváleným jednacím řádem.
 8. Doplnění VV KSSTÚK o pana Petra Pavlíka. Bude vykonávat funkci předsedy STK namísto odstupujícího Milana Peterky. Petr Pavlík byl kooptován do VV v říjnu 2013. Jedná se o schválení v souladu se Stanovami.
 9. Delegáti schválili nové stanovy.
 10. Jako delegát na konferenci ČAST v roce 2015 byl zvolen předseda svazu Vladimír Zajíček. V případě kvóty 2, pak ještě jeden delegát, kterého určí VV.   
 11. Předání pohárů  krajským přeborníkům družstev dospělých (vítězům divize) – muži TJ Krupka, ženy SKST Děčín C.
 12. Diskuse: Předseda svazu informoval o průběhu konference ČAST, která se konala 7.6.2014 v Praze – dotace pro krajské svazy, změny registračního řádu, ligové soutěže budou hrány celuloidovými míčky zatím do 31.12.2014. Jelikož podmínkou čerpání dotací od ČAST je používání STIS, bude třeba upravit hodnocení výsledků utkání vzhledem k problému se zadáváním dodatkové čtyřhry. Z diskuze pak vyplynul návrh bodování 3 za vítězství, 2 za remízu a 1 bod za porážku. Dále pak návrhy na zvýšení pokuty za nedostavení se k utkání a za nenahlášení předehrání, za současného posílení kontroly. Dále byl diskutován start družstva žen v dlouhodobé soutěži družstev mužů - KP II. třídy a to na základě písemné žádosti SKST Děčín. Návrhy z diskuze, které delegáti schválili, byly zapracovány do návrhu na usnesení.

15. Návrh na usnesení přednesl člen návrhové komise Ladislav Starý. Delegáti jej schválili.   

      Usnesení je přiloženo k zápisu.

 

16. Závěr provedl předseda svazu pan Vladimír Zajíček.

 

 

 

Zapsal:   Vlastimil Kincl