Z á p i s

 

z Konference Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje, konané dne 30.6.2015 v Litoměřicích

 

Přítomni:          Samek Jindřich, Seibert Karel, Freimann Karel, Šondová Karina Mgr., Žielinský Tomáš Bc., Pavlík Petr, Starý Ladislav Ing., Ublanič Milan, Čenkovič Jaroslav, Brožek Miroslav, Čtvrtečka Petr, Kabourek Jiří, Vukliševič Zdeněk, Knebl Milan, Kincl Vlastimil, Novák Jiří Ing., Vaníček Pavel, Čejka Vratislav, Hrivňák Petr, Bláha Radek, Obracaník Štefan, Brůha Oldřich Ing., Větrovský Milan, Friedrich Bohuslav, Koutský Jaroslav JUDr., Dvořák Jiří, Bayer Jiří

                        Za ČAST: Ing. Jiří Veselka

 

 1. Zahájení provedla místopředsedkyně svazu Mgr Karina Šondová. Přivítala přítomné a zástupce ČAST Ing. Jiřího Veselku - předsedu Rady krajů a předsedu KSST Libereckého kraje. Omluvila předsedu svazu pana Vladimíra Zajíčka, nechala schválit program, jednací řád a dala zvolit pracovní předsednictvo ve složení Karina Šondová – předseda, Milan Knebl, Vlastimil Kincl – členové. Karina Šondová se zároveň ujala vedení konference.
 2. Do jednotlivých komisí byli navrženi a zvoleni:

mandátová komise – Koucký Jaroslav, Starý Ladislav, Čejka Vratislav

návrhová komise – Knebl Milan, Freimann Karel, Ublanič Milan

 1. Zprávu o činnosti svazu za uplynulé období přednesla místopředsedkyně Karina Šondová.
 2. Předseda STK Petr Pavlík zhodnotil mistrovské soutěže družstev dospělých, Český pohár a krajské přebory jednotlivců. Zároveň informoval o hodnocení soutěží jednotlivými oddíly.
 3. Zprávu komise mládeže přednesl její předseda Milan Knebl.
 4. Jelikož Mgr. Jiří Sekyra je na dovolené, zaslal zprávu o kontrole vedení účetnictví svazu za období 06/14 – 05/15 v předstihu. Zpráva konstatuje, že účetnictví je řádně vedeno a nebyly shledány žádné závady. Zprávu přečetla Karina Šondová
 5. Hospodář svazu pan Vlastimil Kincl vypracoval zprávu o hospodaření za období 2014-15 a návrh rozpočtu na období 2015-16. Tento materiál byl poskytnut všem delegátům v písemné podobě. Doplněno komentářem.
 6. Přestávka, večeře, vyúčtování cestovného.
 7. Zpráva mandátové komise: z 52 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 27 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 51,9%. Konference je tedy usnášeníschopná,  v souladu se schváleným jednacím řádem.
 8. Jako delegát na konferenci ČAST v roce 2016 byl zvolen předseda svazu Vladimír Zajíček. V případě kvóty 2, dalšího delegáta určí VV.   
 9. Předání pohárů  krajským přeborníkům družstev dospělých (vítězům divize) – muži TTC Litoměřice B, ženy SKP Sever Ústí n.L. B..
 10. Diskuse:

           

-       Ing. Veselka pozdravil konferenci, ocenil její připravenost a zajištění, práci s mládeží, připomněl akci Jeden za všechny, všichni za stůl.

-       Seibert Karel – KCTM při oddílu Sj. Severotuk Ústí n.L., kraj dostal na jeho provoz dotaci pouze 30.000,- Kč (proč ne 50.000,-), dotaz, podle jakých kritérií se přerozdělují dotace.

-       Starý Ladislav – licence K rozhodčích (jejich držitelé mohou působit jako rozhodčí nebo vrchní rozhodčí soutěží řízených KSST nebo RSST), dotaz na školení, které organizují KSST a RSST – podnět k projednání ve VV.

-       Novák Jiří -  kdy vyjde kniha 90 let československého stolního tenisu? Odpověděl J. Veselka, má zpoždění, bude na podzim.

-       Freimann Karel -  v příští sezóně budou BT otevřené i pro mládež z ostatních krajů, počítá se hlavně s účastí LB kraje, při vyšším počtu by mohl být narušen systém – J. Veselka - je to otázka komunikace mezi KM /možno předem avizovat počet účastníků).

-       Brožek Mir., Seibert  – financování mládeže, dotace, nápady na projekty, oddíly adresovat přímo na ČAST, KSST podpoří.

-       Koutský Jar. – diskriminace oddílů z vesnic, nedostatek rozhodčích, návrh zrušit podmínku rozhodčích i mládeže pro KP II. – podnětem na zrušení podmínky mládeže se bude zabývat VV.  K. Šondová – každý oddíl má možnost získat rozhodčí v rámci školení.

-       Brožek, Ublanič – v KP I. hrát všech 18 zápasů, zachovat play-off, play-out ?, omezovat start hráčů v play-off ?

-       Žielinský T. -  systém KP I., dvojičky – bud řešit STK, rovněž termíny v KP II. a rozdělení do skupin dle vydané směrnice, k případným námitkám se vyjádří VV, případně se stanoví výjimky pro domácí utkání.

-       Na základě dalších návrhů z diskuze bylo hlasováno zda ponechat nebo zrušit play-off v divizi a kvalifikaci o sestup z divize a z KP I., s výsledkem:

Pro následující soutěžní období ponechat play-off v divizi mužů a zrušit kvalifikaci o sestup z divize a KP I. třídy.

Dále bylo hlasováno o možnosti startu žen v krajských soutěžích družstev mužů, odhlasován neomezený start žen ve všech krajských soutěžích družstev mužů.

 

         Návrhy z diskuze, které delegáti schválili, byly zapracovány do návrhu na usnesení.

 

 

13. Návrh na usnesení přednesl člen návrhové komise Milan Knebl. Delegáti jej schválili.   

      Usnesení je přiloženo k zápisu.

 

14. Závěr provedla místopředsedkyně svazu Karina Šondová.

 

 

 

Zapsal:   Vlastimil Kincl